Минатогодишниот регионален саем за вработување за Жикол претставуваше одлично искуство. Преку саемот на иновативен начин се пристапува на пазарот на трудот. Крајниот позитивен исход од регионалниот саем за вработување е остварувањето на соработка со голем број на кандидати за вработување, како и можноста за развивање на нови вештини во склад со светските трендови.